හිටපු වෙළඳ හා වාණිජ්‍ය කටයුතු අමාත්‍ය ගරු

ආර්. ජී. සේනානායක

මැතිතුමාගේ නිල වෙබ් අඩවිය
Home
මුල් පිටුව
Biography
ජීව දත්ත
Political Life
දේශපාලන දිවිය
Family
පවුලේ තොරතුරු
Lanka-China Rubber Rice Act
රබර් සහල් ගිවිසුම 
Cartoons
කාටූන්
Memorias
අතීත මතකය
     

පවුලේ තොරතුරු

F. R. Senanayake
එෆ්. ආර්.‍ සේනානායක (පියා)
Elan Senanayake
ඇලන් ආටිගල (මව)
   
 
R. G. Senanayake
ආර. ජී. සේනානායක
Erin Senanayake
එරීන් සුභසිංහ (බිරිඳ)
Jayantha Senanayake
ජයන්ත  සේනානායක (පුතා)
 
Surani Senanayake
සුරනී ඇන්තනිස් (ලේලිය)
     
Chathuka Gayan Senanayake
චතුක ගයාන්   සේනානායක